A A A K K K
для людей із порушенням зору
Заводська територіальна громада
Тернопільська область

Програма соціально-економічного розвитку

                                                                                                                                       «ЗАТВЕРДЖЕНО»                                                                                                                                               рішеням шостої сесії

                                                                                                                     сьомого скликання           

                                                                                                                                        Заводської селищної ради                

                                                                                                                            № 88 від 14 березня 2016 року

 

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

ЗАВОДСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2016 -2017 РОКИ

 

СТРУКТУРА
Програми соціально-економічного та культурного розвитку

Заводської об’єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки

 

Структура Програми

с.2

Вступ

с.3

І. Аналітична частина

с.3

1.1. Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку селищної ради

у 2014-2015 роках

с.3

1.2. Характеристика основних проблем громади

с.3

II. Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку на 2016-2017 роки

с.4

ІІI. Підвищення стандартів життя

с.6

3.1. Соціальна політика

с.6

3.1.1. Доходи населення та заробітна плата

с.6

3.1.2. Зайнятість населення та ринок праці

с.7

3.1.3. Соціальне забезпечення

с.8

3.2. Охорона здоров’я населення

с.9

3.3. Освіта

с.10

3.4. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

с.11

3.5. Культура та туризм

с.12

3.6. Фізична культура і спорт

с.14

3.7. Безпечне довкілля та екологічна політика

с.15

ІV. Поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій

с.18

4.1. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

с.18

4.2. Інвестиційна політика

с.19

V. Розвиток базових секторів економіки

с.19

5.1. Енергозбереження та енергозабезпеченість

с.19

5.2. Зв’язок та інформаційні технології

с.20

5.3. Транспортно-дорожній комплекс

с.21

5.4. Аграрна політика

с.21

VI. Розвиток житлово-комунального господарства

с.22

VII. Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності

с.23

VIІI. Створення необхідних умов для переселенців з тимчасово

окупованих територій та соціальна підтримка учасників АТО

с.24

ІХ. Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємо-

дії з громадськістю

с.25

Х. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Програми

с.25

                                                                         

                                                                                                 Вступ

       Програма соціально-економічного та культурного розвитку Заводської об`єднаної територіальної громади на 2016- 2017 роки (надалі Програма) розроблена відділом економічного розвитку та інвестицій на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі новоствореної громади та прогнозів і пропозицій підприємств і організацій, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку смт. Заводське та села Угринь. Програма  розроблена відповідно до вимог статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р.                  № 1602- ІІІ; постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»; вимог до реалізації Плану дій «Україна – ЄС», Розпорядження КМУ від 01.10.2014 року № 902 «Про національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року» та «Стратегії інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів».

     Мета Програми - вироблення та втілення єдиної політики розвитку Заводської об’єднаної територіальної громади  у 2016 – 2017 роках в контексті єдиної політики розвитку Тернопільської області, що вимагатиме реалізації пріоритетів у соціальній та економічних сферах із запровадженням чіткої взаємодії зі всіма гілками влади.

     База Програми - основні показники економічного, соціального та культурного розвитку на 2016 – 2017 роки, комплексні дані макроекономічних та галузевих прогнозів державних, обласних, місцевих та галузевих програм.

     І. Аналітична частина

     1.1. Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку селищної ради у 2014-2015 роках

    Діяльність виконавчого комітету та депутатського корпусу селищної ради на протязі попередніх двох років концентрувалась на вирішенні основних завдань – розвитку соціальної інфраструктури, залучення та активізація стимулів до зростання рівня оплати праці та збільшення реальних доходів громадян, зняття гостроти проблеми зайнятості тощо.

     Виконання заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток селища дозволило дещо стабілізувати низький рівень економіки, який забезпечив відносну макроекономічну стабільність, що дозволило досягти більш високої продуктивності праці, посилити конкурентоспроможність території.

     1.2. Характеристика основних проблем громади

     Основою, що забезпечить зростання економіки в 2016 – 2017 роках, стане виконання плану невідкладних заходів щодо подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері. У цьому контексті наступні два роки повинні стати роками проведення важливих структурних реформ з метою закладення фундаменту стійкого і довгострокового економічного зростання. Економічна та соціальна політика спрямовуватиметься на розв’язання наступних проблем: -

       - в соціальній політиці: підвищення рівня соціальних послуг;  заробітної плати по окремих підприємствах; зниження рівня безробіття серед населення громади;

       - в гуманітарній сфері: недосконалий рівень діяльності та матеріально- технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти; недостатній рівень організації дозвілля ;

       - екологічні проблеми: недостатній розвиток індустріальних методів по роботі з побутовими та виробничими відходами; постійне зростання смертності та захворювання; погіршення якості питної води; необхідність будівництва нових водоочисних споруд, сучасної системи водопостачання на території громади для забезпечення якісною питною водою населення;

      - організаційні та економічні проблеми: невідповідність вартості комунальних платежів якості наданих послуг; низька інноваційна активність суб’єктів підприємницької діяльності, підприємств; залежність основних галузей народного господарства від впливу природних умов та від кон’юнктури зовнішнього ринку;

     - проблеми структурної реформи: висока вартість кредитних ресурсів; відсутність в регіоні кваліфікованих кадрів в галузі інновацій, трансферу технологій, та розвинутої інфраструктури інвестиційної діяльності, недостатній рівень фінансової підтримки малого бізнесу за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

      II. Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку у 2016 – 2017 роках

      Заводська селищна рада бачить свій розвиток, як розвиток самостійного багатофункціонального утворення з стійкою та збалансованою економікою, активним і взаємовідповідальним громадянським суспільствам, комфортним сільським середовищем, яке б забезпечувало високий рівень життя населення та сприятливих умов для суспільної та господарської діяльності. З метою систематизації проблем і перспектив розвитку сільських територій Заводської селищної ради виконавчим комітетом здійснено аналіз SWOT. Аналіз дає можливість об'єктивно оцінити можливості всебічного розвитку території. Виділення слабких сторін дозволить розробити ефективні заходи щодо попередження проблем, які можуть виникнути у процесі розвитку. Сильні сторони дають підставу науково визначити потенційні можливості території по виявленню проблем та розробити ефективну стратегію щодо їх подальшого вирішення.

       Враховуючи наявні досягнення, можливості та існуючі проблеми, основними цілями та пріоритетами соціально-економічного і культурного розвитку селищної ради у 2016 – 2017 роках мають бути:

     в правовому полі:

     - розробка та впровадження Статуту територіальної громади Заводської селищної ради;

     - розробка та впровадження Стратегічного плану економічного розвитку

селищної ради;

     - розробка Статутів комунальних підприємств (закладів освіти, охорони

здоров’я, культури);

     - розробка Кодексу громадянина Заводської селищної ради в соціальній політиці:

     - вжити заходів і забезпечити рівень взаємної довіри в громаді до 60 % в

2016 році та до 80 % в 2017 році;

     - створити умови і забезпечити ріст наявних річних доходів населення

на 1,5 % при 10% річного росту інфляції щорічно;

  • підтримка вразливих груп населення засобами ефективного та адресного

соціального захисту, створення єдиної технології (ЦНАП) прийому громадян;

  • в гуманітарній сфері та щодо напрямків безпеки життєдіяльності людини:

     - зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я шляхом модернізації, що дозволить підвищити якість та доступність медичної допомоги насамперед первинної медико-санітарної допомоги за рахунок сімейної медицини;

     - заміна вікон на енергозберігаючі, переведення на альтернативні види опалення, оновлення чистої перев’язочної Амбулаторія ЗПСМ Заводського ЦПММСД;

     - переведення ФАПу Заводського ЦПММСД з аварійного приміщення в реконструйоване приміщення будинку культури с. Угринь;

     - проведення поточних ремонтів кабінетів, облаштування УВЧ-кабінету Амбулаторія ЗПСМ Заводського ЦПММСД;

     - згідно протоколів дооформлення діагностичних кабінетів, придбання ЕКГ апарату, пульсометра, глюкометра тощо;

     - закупівля медикаментів для видачі безкоштовних рецептів з метою надання кваліфікованої медичної допомоги населенню;

     - збереження та розвиток мережі закладів позашкільної освіти та організація творчого і змістовного дозвілля дітей та молоді;

     - підтримка спортивного клубу «Кристал Заводське»;
     - проведення капітального ремонту БК смт .Заводське, БК;

     - проведення реконструкції приміщення будинку культури в селі Угринь: для розміщення в ньому (соціально культурного центру) зокрема переведення ФАПу, розміщення віддаленого робочого місця відділу надання адміністративних послуг, розміщення кабінету старости та належного функціонування будинку культури та бібліотеки;

     - сприяння розвитку православних та греко-католицької громад трьох храмів УПЦКП та УГКЦКП церков шляхом допомоги проведення ремонтно – реставраційних робіт та завершення будівництва культових споруд на території Заводської ОТГ;

     - придбання дитячого майданчика смт. Заводське та с. Угринь;

     -  удосконалення системи управління та контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища;

  • посилення контролю та дій запобігання техногенним катастрофам;

-   забезпечення регулярного водопостачання в смт. Заводське;

     - розробка Програми «Розвитку футболу та фінансування місцевих футбольних команд Заводської об’єднаної територіальної громади»;

      у реальному секторі економіки на основі інноваційно – інвестиційного розвитку:

    - удосконалення структури народногосподарського виробництва, переорієнтація на випуск конкурентоздатних видів продукції з використанням ресурсно - та енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій;

    - забезпечення стабільних умов розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів і послуг, його товарне наповнення та стабільна цінова ситуація, формування ефективної цивілізованої торговельно-побутової інфраструктури;

    - встановлення обґрунтованих розмірів місцевих податків і зборів;

    - започаткування роботи над створенням туристичного кластеру «Угринська карстова печера-геологічна пам’ятка природи державного значення»;

    - створення Благодійного фонду «Фонд Заводської громади»;

    - тісна співпраця з ГО Чортківщини та Тернопільщини;

    - розробка   та реалізація проекту «Капітальний ремонт частини  дороги по вулиці Галицька в смт. Заводське Чортківського району Тернопільської області»;

    - здійснення ремонту адміністративного приміщення Заводської селищної ради;

    - виготовлення проекту на будівництво скважин в смт. Заводське;

    - будівництво скважин в смт.Заводське;

    - капітальний ремонт приміщення колишньої аптеки (під приміщення адміністративного будинку в смт. Заводське);

      у зміцненні малого підприємництва та підтримки приватної ініціативи:

    - створення середовища, сприятливого для розвитку малого підприємництва;

    - залучення більш широкого кола представників підприємницьких структур і громадських об’єднань підприємців до розробки та обговорення проектів регуляторних актів, які матимуть суттєвий вплив на права та інтереси підприємців.

     ІІI. Підвищення стандартів життя

     3.1. Соціальна політика

     3.1.1. Доходи населення та заробітна плата

     Наявні доходи населення з розрахунку на одну особу у 2015 році склали 11465 грн., що на 169 грн. більше, ніж у 2014 році, в зв’язку з тим, що вдалося частково знівелювати вплив світової економічної кризи, виплатою не менше 7% за земельні паї та високими соціальними виплатами.

     Середньомісячна заробітна плата, нарахована на 1 працюючого за 2015 рік склала 2027 грн. при 2003 грн. за 2014 рік. Реальна заробітна плата (обчислена з урахуванням інфляції) зросла на 1,06%.

     За 2015 рік в усіх галузях народного господарства селищної ради відбулося незначне зростання заробітної плати, зокрема:

     в сільському господарстві на 0,2%

     в торгівлі на 0,01 %

     в освіті на 0 %

     в охороні здоров’я на 0%

     в культурі на 0%

     в управлінні на 0%

     Загальна сума боргу із виплати заробітної плати по селищній раді відсутня.

     За 2015 рік було проведено 9 засідань бюджетної комісії, де розглядалися питання забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, де було заслухано керівників та фізичних осіб – боржників і доведено завдання по погашенню боргів по податках. За поточний рік проведено 4 засідання бюджетної комісії.

     За результатами роботи вищевказаної комісії не допущено заборгованості по сплаті за землю.

     Основні проблеми:

    - невиконання вимог законодавства України щодо розмірів праці та її індексації;

    - значний розрив між фактичним прожитковим мінімумом та розміром мінімальної заробітної плати;

    - зберігається значна питома вага населення з низьким рівнем доходів та працівників з низьким рівнем заробітної плати (рівень бідності в громаді зріс в порівнянні з відповідним періодом 2014 року на 12 відсотків.)

     Основні завдання:

    - зростання реальних грошових доходів населення;

    - підвищення мінімальної заробітної плати та пенсій населення;

    - створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва та підсобних господарств, як основного джерела підвищення добробуту населення.

    Ресурсне забезпечення:

    - розширення бази оподаткування для збільшення сплати податків шляхом введення додаткових місцевих зборів;

    - зростання реальної заробітної плати на 0,1%.

    3.1.2. Зайнятість населення та ринок праці

    Кількість громадян, які мають статус безробітного на 01 січня 2015 року склала 19 осіб, і по відношенню до відповідного періоду минулого року, вона виросла на 4 особи.

    Основними проблемами є:

    - наявність нестабільно працюючих підприємств з сезонним циклом роботи;

    - недостатнє реагування системи професійної підготовки кадрів та

пропозиції робочої сили, що ускладнює працевлаштування випускників навчальних закладів;

   - відсутність механізму реалізації щодо бронювання робочих місць для працевлаштування незайнятого населення, що потребує соціального захисту;

   - відсутність у працівників належної мотивації до легальної продуктивної зайнятості, головним чином через низьку якість робочих місць за умовами та оплатою праці;

   - наявність тіньових відносин, передусім внаслідок значного податкового навантаження на роботодавців та відсутність механізму економічного стимулювання роботодавців до створення робочих місць з гідними умовами та оплатою праці.

    Основні завдання:

    З метою поліпшення продуктивної зайнятості населення, посилення соціального захисту громадян від безробіття, в 2016-2017  роках пріоритетним напрямком являється забезпечення виконання запланованих заходів сприяння зайнятості населення.

    З метою належної організації виконання заходів передбачається:

   - створення за рахунок усіх джерел фінансування робочих місць;

   - проводити професійну підготовку кваліфікації за сприяння державної служби зайнятості;

   - при складанні бюджету на 2017 рік передбачити кошти на оплачувані

громадські роботи ;
   - залучити незайнятих громадян, до участі в оплачуваних громадських

роботах державною службою зайнятості за рахунок фонду загальнообов’язкового Державного соціального страхування України на випадок безробіття.

      3.1.3. Соціальне забезпечення

      Основні проблеми:

- відсутність безперешкодного доступу інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерної транспортної інфраструктури селищної ради;

- велика кількість пільг за різними напрямками, що не забезпечуються фінансовими можливостями держави.                                                   

      Основні завдання на 2016 - 2017 роки і шляхи вирішення проблемних питань:

- продовження поетапного переходу до адресного надання соціальних пільг;
- впровадження єдиного соціального внеску та підвищення ролі страхових принципів;

- виділення соціальної допомоги особам, що її потребують на суму 200-500 грн.;

- виділення коштів учасникам АТО у сумі 1 000 грн. на рік;

- здійснення заходів щодо соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

- виділення коштів на компенсацію пільгового проїзду автомобільним транспортом загального користування окремим категоріям громадян.

      3.2. Охорона здоров’я населення

      Певна робота проводиться працівниками закладів охорони здоров’я по забезпеченню медичної допомоги всім верствам населення громади. В громаді зберігається негативна демографічна ситуація, зумовлена незначним перевищенням смертності над рівнем народжуваності.

     За 2015 рік народилося – 29 осіб, померло – 36 осіб, приріст населення від’ємний.

     Мережа закладів охорони здоров’я Заводської об`єднаної територіальної громади: амбулаторія смт. Заводське та ФАП с. Угринь, які фінансуються за рахунок державного бюджету, координує роботу Заводський ЦПММСД.

     Лікувально-діагностичну допомогу населенню сільської ради надають 18 медичних працівників із них 5 лікарів, 11 медичних сестер, 2 молодших медичних сестри.

     Кількість відвідувань склала 17876 осіб, проти 17502 осіб в 2014 році. Профілактичні огляди склали 63 %.

     Хворих на туберкульоз на території сільської ради проживає 0 осіб, ВІЛ-інфікованих- 1, хворих на СНІД – 0, на диспансерному обліку стоїть – 1470 осіб.

Згідно з «Програмою надання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги, яка затверджена Постановою КМУ № 955 від 11.07.2002 року, медичними закладами надається безоплатна медична допомога повністю:

   - це швидка та невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі, а також в лікарнях у першу добу при невідкладних станах;

   - амбулаторно-поліклінічна допомога на загальних підставах;

   - медична допомога вагітним та породіллям;
   - стоматологічна допомога дітям, жінкам, які мають дітей до 3-х років,

   - інвалідам у повному обсязі, а також повністю невідкладна допомога.

    Для покращення медичної допомоги населенню було проведено наступний ряд заходів:

   - розроблений проект «Організація та обладнання медичної лабораторії в Заводському ЦПММСД по вул. Галицька, 7 Чортківського р-ну Тернопільської обл.)» і поданий на отримання грантової допомоги японського уряду по проектах людської безпеки “Кусаноне” .

    Основні проблеми:

    -недостатність фінансування галузі;

    -незадовільна матеріально-технічна база медичних закладів;

    -недостатній рівень профілактики захворювань;

    -недооцінка населенням значущості профілактичних заходів для

 збереження власного здоров’я;

    -поширення інфекційних захворювань;

    -складна екологічна ситуація в регіоні, зумовлена техногенним навантаженням на атмосферне повітря та вкрай незадовільною якістю питної води.

     Основні завдання на 2016 2017 роки і шляхи вирішення проблемних питань:

    Діяльність галузі охорони здоров’я селищної ради у 2016-2017 роках буде спрямовано на виконання стратегічних задач, визначених урядом, на створення умов для ефективного та доступного для усіх громадян медичного обслуговування на первинному рівні.

     Серед основних проблем, які потребують першочергового вирішення є:

    -  продовження робіт по заміні вікон Заводського ЦПММСД;

    - профілактика, рання діагностика, розвиток первинної медико-санітарної допомоги;

    - переведення ФАПу з аварійного приміщення в реконструйоване приміщення будинку культури с. Угринь;

    - зменшення рівня смертності працездатного населення;

    - закупівля медикаментів для видачі безкоштовних рецептів;

    - зниження захворюваності на інфекційні захворювання шляхом виділення бюджетних коштів на профілактичні заходи;

    - дотримання контролю за надання законодавчо встановлених додаткових спеціальних пільг медичним працівникам на території селищної ради.

     3.3. Освіта

     Заводська селищна рада приділяє велику увагу вдосконаленню закладів освіти відповідно до вимог і потреб сьогодення.

     Задовольняють потреби:

     - Чортківське вище професійне училище, де навчається 505 учнів. Працює 87 осіб.

    - Заводська ЗОШ І – ІІІ ст., яку відвідують 344 учні; працюють 55 осіб;

    - Угринська ЗОШ І – ІІ ст., яку відвідують 82 учні; працюють 23 особи;

    - дитячий дошкільний заклад «Казка» в смт. Заводське, який відвідують 141 дитина; працюють 38 осіб;

    - дитячий дошкільний заклад «Подолянка» в с. Угринь, який відвідують 25 дітей; працюють7 осіб;

    - в даних ЗНЗ діє 12 гуртків позашкільної освіти;

     Збереження мережі закладів позашкільної освіти дає можливість охопити позашкільною роботою обдарованих дітей та підлітків асоціальної поведінки, сприяє зменшенню кількості правопорушень серед учнівської молоді.

     Станом на 01.08.2015 року позашкільною освітою охоплено 177 учнів.

     Протягом літа суспільно-корисною роботою було охоплено 196 дітей. До участі в походах, екскурсіях було залучено 114 учнів.

     Всіма видами харчування охоплено 192 дитини, з них пільгових категорій 54 особи.

     За 2015 рік проведено більше 38 заходів для дітей дошкільного та шкільного віку.

      На базі Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти підвищено кваліфікацію – 9 чоловік.

      Основні проблеми:

     - недостатньо задоволено проблеми населення в отриманні позашкільної освіти;

     - забезпечення дошкільною освітою якомога більше дітей передшкільного віку.

     Основні завдання на 2016 – 2017 роки і шляхи вирішення проблемних питань:

     -провести ремонтні роботи по облаштуванню шкільного подвір’я  Угринської ЗОШ І – ІІ ст.;

     -виготовлення проектно-кошторисної документації по завершенню реконструкції даху Заводської ЗОШ І – ІІІ ст.;

    -завершення реконструкції даху Заводської ЗОШ І – ІІІ ст.;

    -проведення каналізаційної мережі , поточний ремонт санвузла та пральні в ДНЗ «Подолянка» с. Угринь;

    -придбання комп’ютера в ДНЗ «Казка» смт. Заводське;

    -заміна сантехніки, капітальний ремонт кухні в ДНЗ «Казка» смт. Заводське (заміна облицювальної плитки, варочних плит.).

    -підняти клопотання перед головним управлінням освіти, сім’ї, дітей, молоді та спорту Тернопільської ОДА по придбанню шкільного автобуса;

    -виготовлення проектно – кошторисної документації на будівництво дитячого майданчика смт. Заводське;

   - придбання дитячого майданчика в смт. Заводське;

   - придбання дитячого майданчика в с. Угринь;

   - поточний ремонт Угринської ЗОШ І-ІІ ст.:

   а) заміна вікон, дверей;

   б) поточний ремонт;

   в) придбання спортивного інвентаря;

   г) придбання комп’ютеру.

   - забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів екстернатною та індивідуальною формами навчання.

    3.4. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

    У ході економічного та соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей.

Виконкомом Заводської селищної ради приділяється велика увага формуванню шлюбної і сімейної політики. На 01.01.2016 року на території сільської ради проживало молодих людей віком від 14 до 35 років загальною кількістю 2415 осіб.

      Протягом останніх років спостерігається тенденція щодо зростання шлюбів та рівня народжуваності, а також зменшення кількості розірвання шлюбів.

Велика увага приділяється популяризації сімейних та родинних традицій. На території селищної ради проживає чимало багатодітних родин.

      В селищній раді здійснюється робота щодо забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок.

     При гуманітарному відділі селищної ради діє комісія в справах дітей, що проводить роботу згідно плану. На засіданнях комісії проводиться аналіз злочинності, правопорушень та бродяжництва серед неповнолітніх, виконання батьками із неблагополучних сімей батьківських обов’язків відносно своїх неповнолітніх дітей та розробляються комплексні заходи, направлені на своєчасне усунення причин та умов, що сприяють негативним проявам у підлітковому середовищі.

     З метою збереження родинних стосунків, надання соціальної підтримки сім’ям, які потребують допомоги, запобігання раннього соціального сирітства, реалізується ряд заходів, спрямованих на розв’язання соціальних проблем.

     Основні питання, на яких зосереджується увага:

     -всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;

    -запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім’ї;

    - попередження соціального сирітства тощо.

    Основні проблеми:

    - підтримка обдарованих дітей з соціально незахищених сімей;
    - низький рівень доходів у неблагополучних сім’ях;

    - святкування та надання подарунків дітям із сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах, дітям з обмеженими можливостями;

    - загальна пасивність молодих громадян;
   - зростання небезпечних соціальних пороків, прояви насильства.

   Основні завдання на 2016 – 2017 роки і шляхи вирішення проблемних питань:

Для забезпечення залучення молоді до прийняття рішень на місцевому рівні депутатами селищної ради стали 9 осіб із 22 депутатів у віці від 18 до 35 років.

Також велика увага у 2016 році буде приділятися збереженню закладів позашкільної освіти, організації творчого і змістовного дозвілля дітей та молоді, які створюють багате розмаїття напрямків розвитку творчих здібностей, а саме поліпшення психологічного здоров’я та середовища для повноцінного відпочинку. Часто вони являються місцем порятунку дітей від самотності, занедбаності і байдужості дорослих, місцем вибору життєвого шляху.

    3.5. Культура та туризм                                                                      

Послуги в галузі культури у громаді забезпечують Заводська комунальна школа естетичного виховання – центр народної творчості Заводської селищної ради, будинок культури с. Угринь, бібліотека с. Угринь.

     Робота культпрацівників спрямована на вирішення питань розвитку галузі, виконання планових завдань та державних, районних і обласних програм.

     За поточний рік проведено ряд культурно-мистецьких заходів.

     Процес розвитку української нації, її духовного відродження, традицій, мови значною мірою залежать від ефективності роботи закладів культури, які спрямовують свою діяльність на збереження та розвиток культурної спадщини  зміцнення матеріально-технічної бази, збереження пам’ятних місць, воїнських поховань.

     В будинку культури смт. Заводське діють колективи “Вишиванка”, “Гармонія”, вокально-інструментальний ансамбль та багато  тріо, дуетів, солістів та вокалістів.

     В будинку культури с. Угринь діє чоловічий вокальний ансамбль, жіночий вокальний ансамбль, ВІА «Оберіг», вокальний ансамбль дівчат.

     В бібліотеці с. Угринь діють 2 гуртки: «Книжкова лікарня», «Талановиті пальчики», в яких займаються 55 учасників. Всі колективи беруть активну участь в заходах громади та району.

    Жителі територіальної громади доглядають парки і сквери на території Заводської селищної ради. Постійна увага приділяється пам’ятникам «Небесній сотні», Тарасу Шевченку, могилі загиблим воїнам, які боролись за незалежність, коло яких кожен рік проводяться районні заходи. За всіма цвинтарями і могилами невідомих солдат проводиться догляд учнями навчальних закладів та місцевими громадськими активістами.

    Заводська громада планує розробку та впровадження програми щодо плану розвитку туризму в нашій місцевості.

    Загальні проблемні питання :

  - недостатнє бюджетне фінансування;

  - поновлення бібліотечного фонду;

 - реконструкція Заводського будинку культури та переведення школи мистецтв у відновлене приміщення БК.

  - капітальний ремонт Угринського БК.

     Основні завдання реалізації :

  -   забезпечення та якісний розвиток мережі закладів культури;

  -   збереження історико-культурної спадщини;

  -   повноцінну діяльність творчого потенціалу галузі;

  -   покращення матеріально- технічної бази;

  - підвищення рівня виконавської майстерності, підтримка існуючих колективів;

  -    поновлення фонду бібліотеки літературою та періодичними виданнями;

  -  забезпечення монтажу та демонтажу сцени, звукового обладнання, придбання квітів, листівок до святкувань Дня селища, Дня харчовика, Дня матері тощо;

  -   проведення та оформлення культурно-масових заходів;

  -   забезпечення виконання відповідних програм розвитку галузі;

  -    продовження традиції участі творчих колективів у різних культурних заходах;

  -    забезпечення проведення державної політики щодо релігії та церкви, забезпечити право кожного громадянина на свободу світогляду.

     Об’єднання галузей культури, спорту і туристичної засвідчує розуміння важливості взаємозв’язку та взаємодії між галузями культури, спорту та туризму, розквіт туризму дає додаткові кошти для мистецької творчості.                                                                                       

     Для розквіту галузей необхідно створити сприятливі умови шляхом:

  - створення туристичного кластеру «Угринська карстова печера-геологічна пам’ятка природи державного значення»;

  - проведення капітального ремонту БК смт. Заводське;

  - підвищення культурного та інтелектуального рівня населення;

  - удосконалення системи культурних та туристичних послуг для всіх верств населення;

  - гарантування прав громадян у сфері культури і туризму;

  - збільшення фінансування галузі культури та туризму через залучення додаткових коштів через бюджет, податкові пільги, меценатів та інвестицій;

  - капітальний ремонт БК в с. Угринь;

  - капітальний ремонт приміщення БК смт. Заводське (під приміщення школи мистецтв).

     3.6. Фізична культура і спорт

     У селищній раді всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи охоплено 175 осіб, з них 55% складає учнівська молодь.

    В спортивних секціях тренуються 35 юних спортсменів (81% від загальної кількості учнів) – футбол.

    В спортивних секціях тренуються 75 юних спортсменів та молоді з 4 видів спорту: футбол, волейбол, настільний теніс, міні - футбол.

    Спортивні секції діють на базі спортзалу приміщення Заводської ЗОШ, стадіону в смт. Заводське та спортзалу Угринської ЗОШ.

Заняття в секціях проводять 4 тренерів. Збірні команди сільської ради щорічно приймають участь в основних видах спортивних змагань на рівні району.

Реалізується Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Заводської селищної ради на 2016 рік та планується реалізація Програми розвитку культури на 2017 рік;

    Головною ціллю на 2016-2017 роки буде сприяння залученню до здорового способу життя, занять фізичною культурою і спортом усіх категорій населення, в тому числі інвалідів, з метою зміцнення їх здоров’я фізичного та духовного розвитку.

    Загальні проблемні питання:

    - низький рівень забезпечення фінансовими ресурсами на виконання наданих державою повноважень в сфері фізичної культури і спорту;

    - незадовільний стан матеріально-технічної бази спортивних споруд і об’єктів (стадіони смт. Заводськ та с. Угринь);

    - недостатні обсяги видатків на підготовку та участь збірних команд селищної ради та організацію і проведення селищних спортивно-масових заходів;

    - відсутність у місцевому бюджеті у видатковій частині класифікатора на фізичну культуру і спорт.

   На сільську місцевість держава взагалі не доводить ні фінансовий норматив, ні формульні розрахунки Мінфіну. Про яку здорову націю може йти мова?

   Лише за повної державної підтримки галузі щодо виконання цільових комплексних загальнодержавних і регіональних Програм можливо розглядати її, як найбільш економічно вигідний та ефективний засіб профілактики захворюваності, зміцнення генофонду нації та розв’язання інших соціальних проблем.

    Основні завдання на 2016 – 2017 роки і шляхи вирішення проблемних питань:

    - передбачити фінансову підтримку, забезпечення матеріально- технічним обладнанням спортивного клубу «Кристал» в сумі 50 тисяч гривень;

    - придбання форми та спортивного інвентаря для гравців футбольних команд «Кристал», «Буревісник» на суму 10 тисяч гривень;

   - ремонт адміністративного приміщення спортивному комплексі на суму 14 тисяч гривень;

    - активізація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи всіх ланок системи фізичної культури і спорту;

   - збереження мережі закладів фізичної культури і спорту;

   - підготовка і проведення спортивно-масових заходів та змагань всіх рівнів на відповідному організаційному рівні;

   - співпраця і об’єднання зусиль та ресурсів державних, комунальних, громадських та приватних організацій зацікавлених у динамічному розвитку фізичної культури і спорту;

   - удосконалення форми залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

   - фінансування благоустрою стадіону.

    3.7. Безпечне довкілля та екологічна політика

    І Розділ

    Стан навколишнього природного середовища селищної ради має значний вплив на здоров’я, тому забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - обов’язкова умова розвитку господарської діяльності підприємств та організації. Розуміючи це, селищна рада постійно тримає на контролі питання екобезпеки. Екологічна ситуація на території Заводської селищної ради характеризується значним рівнем техногенного навантаження на навколишнє природне середовище.

Основними забруднювачами є ТОВ «Радехівський цукор», АЗС СПД Гутенюк В.Т. «Захід-сервіс», АЗС № 19/015 ПАТ «Укрнафта»,  АЗС «ПП Фірма Крез», КП ТМ ТОР «Тернопільтеплокомуненерго».

Основними інгредієнтами, які забруднюють атмосферу є пил, оксид вуглецю,

феноли, формальдегід, важкі метали.

Незважаючи на значне техногенне навантаження території Заводської селищної ради, показники лісистості території залишаються нижчими від середнього по району. Частково ведеться планова вирубка лісополос за межами населених пунктів селищної громади.

    КП «Заводське-2010» забезпечує вивезення побутових відходів на Чортківське міське сміттєзвалище.

Підготовлена площадка під дитячий майданчик, де в цьому році має бути висаджено 20 декоративних кущів в смт. Заводське та в с. Угринь в парковій зоні біля пам’ятника Т.Г. Шевченка висаджено 40 кущів. Буде забезпечено впорядкування місць масового відпочинку на березі річки Серет чи біля ставків в с. Угринь.

    Поверхневі водні об’єкти селищної ради представлені річками Серет та двома ставками. Жителі громади отримують воду із колодязів та централізованого водопостачання.

На сьогодні централізований водогін потребує реконструкції, з приводу чого планується розробити проект по будівництву системи водопостачання та водовідведення, яка стовідсотково забезпечить водопостачанням і водовідведенням жителів громади.

На території селищної громади знаходяться 3 цвинтарі, із яких у                        с. Угринь два, і один в смт. Заводське. Селищна громада доглядає за цвинтарями, визначені відповідальні особи. В 2015 році очищено від порослі всі сільські цвинтарі.

Селищна територіальна громада доглядає  парки та сквери, на території   с. Угринь та смт. Заводське.

Раціональне та екологічне використання природних ресурсів, господарське ставлення до них, застосування новітніх технологій та інші заходи позитивно впливають на зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та підвищують екологічну безпеку життєдіяльності людини.

Загальні проблемні питання:

   -виготовлення проекту та  будівництво водогону в смт. Заводське;

   -виготовлення проекту землеустрою для збору та переробки побутових відходів;

   -забезпечення роздільного збору сміття в смт. Заводське та с. Угринь;

   -розмежування земель державної та комунальної власності з метою узаконення цвинтарів;

  - інтенсивне озеленення території громади;

  - привести в належний стан парки і сквери, що знаходяться на території громади;

   Основні завдання на 2016 -2017 роки і шляхи вирішення проблемних питань

Основним напрямком діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є забезпечення безпечних умов проживання населення та створення необхідних передумов до самого розвитку територіальної громади.

   Забезпечення екологічної безпеки в громаді здійснюється виконкомом селищної ради, КП «Заводське-2010».

Вирішення проблем зберігання та переробки побутових відходів і охорона та раціональне використання водних, земельних ресурсів та зелених насаджень буде відбуватися за допомогою реалізації наступних заходів:

   - закінчення виготовлення проекту землеустрою для збору та переробки побутових відходів;
   - забезпечення роздільного збору сміття в смт. Заводське та с. Угринь;

   - розробка проекту водопостачання та водовідведення;

   - привести в належний стан сквери в смт Заводське та с. Угринь;                                                                                                                                                                                                                                                                     

   - приведення в належний стан паркової зони, «Шкільний сад».

   - привести в належний стан парк в смт. Заводське.

    ІІ Розділ

Основним напрямом діяльності для створення гарантій безпечної життєдіяльності людини, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру залишається забезпечення комплексного розв’язання проблем захисту населення та територій в інтересах безпеки окремої людини, суспільства, збереження національного надбання і довкілля та створення необхідних умов для сталого розвитку новоствореної громади.

     Загальні проблемні питання:

    - відсутність системи раннього виявлення та оповіщення населення у випадку їх виявлення;

    - відсутність пожежної охорони та технічних засобів пожежогасіння;
    - наявність техногенно-екологічних ризиків на території селищної ради.

     Основні завдання на 2016 – 2017 роки і шляхи вирішення проблемних питань:

    - передбачити в бюджеті на 2016 та 2017 роки кошти на зниження техногенних ризиків;

    - передбачити в бюджеті на 2016 та 2017 роки кошти на протипожежні заходи;

    - зосередити у 2016 – 2017  роках основну увагу на:

   а) прогнозуванні та попередженні надзвичайних ситуацій;

   б) створенні, збереженні і раціональному використанні матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків;

   в) відродження підготовки санітарних дружин на території селищної ради;

   г) розробити План цивільного захисту Заводської селищної ради, планів реагування органів управління та сил цивільного захисту Заводської селищної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, порядок інформаційної взаємодії при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного і соціально-політичного характеру;

   д) розроблення комплексу заходів щодо захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, забезпечення стабільного функціонування господарських об’єктів незалежно від форми власності;

   е) розробити Положення про  Заводську місцеву ланку Тернопільської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, надати на погодження в РВ УМНС України в Тернопільській області і винести на затвердження на засідання виконкому  Заводської селищної ради.

    ІV. Поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій

    4.1. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

    Станом на 01.01.2016 року в селищній раді налічується 27 зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності. За 2015 рік їх численність зросла на                      1 фізичну особу-підприємця. На  території громади  діє комунальне підприємство «Заводське -2010».

     Чисельність працюючих на малих підприємствах складає 102 особи.

     Галузева структура малого бізнесу не зазнала значних змін. На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160 всі рішення селищної ради проходять через громадські обговорення на зборах громадян за місцем проживання.

     Загальні проблемні питання:

    - недостатній рівень співпраці між органами влади та підприємцями у

реалізації державної регуляторної політики;

    - недосконалість механізму отримання кредиту для суб’єктів малого підприємництва;

    - суперечливість нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів підприємництва;

   - недостатність в окремих суб’єктів господарювання досвіду в комерції, фінансах, постачанні, виробництві;

   - складність і тривалість процедур одержання дозвільного характеру, які необхідно мати для початку підприємницької діяльності, особливо у вирішенні земельних питань;

   - надмірний податковий тиск і обтяжлива система звітності.

    Основні завдання на 2016 - 2017 роки і шляхи вирішення питань

    В питаннях розвитку підприємництва, укріплення партнерської взаємодії бізнесу та влади, в тому числі у залученні більш широкого кола підприємців до спільного виконання місцевих заходів програми розвитку малого і середнього бізнесу, виконкому необхідно спрямувати роботу у таких напрямках:
- удосконалення інформаційного забезпечення суб’єктів підприємництва;

- удосконалення системи освітнього забезпечення суб’єктів господарювання;
- розробити проект створення Центру адміністративних послуг в Заводській селищній раді;

- розробити заходи на виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160 в 2016 році.

    4.2. Інвестиційна політика

    Заводська об’єднана територіальна громада – інвестиційно-приваблива територія, з багатими природними ресурсами, якісними трудовими ресурсами, відповідно до потреб місцевого ринку праці, з високим рівнем добробуту населення.

    Виконавчим комітетом селищної ради планується створення благодійного фонду „Фонд громади Заводське” для спільної розробки ряду грантових проектів. До конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування подано  Проект по напрямку людської безпеки японського уряду Програми “Кусаноне” «Капітальний ремонт та  оновлення лабораторії в смт. Заводське».     На сьогоднішній день інвестиції є головною складовою ресурсного потенціалу громади та інструментом рішення багатьох проблем.

      Загальні проблемні питання:

- відсутність ефективних механізмів підтримки та стимулювання інвестиційної діяльності;

- відсутність інвестиційних проектів;

- неефективність діючої системи страхування інвестиційних ризиків;

- нестабільність державної інвестиційної політики;

- зростання цін на енергоносії;
- низька платоспроможність населення.

     Основні завдання на 2016 – 2017 роки і шляхи вирішення проблемних питань:

- створення ресурсного центру;

- створення інформаційної бази інноваційно-інвестиційних проектів

підприємств, організацій та суб’єктів господарювання на території ОТГ;

- висвітлення інвестиційної привабливості Заводської селищної ради на форумах, семінарах, конференціях, виставках та ярмарках бізнес-проектів;

- розробити та провести ярмарок бізнес-проектів сільських громад регіону;

- провести круглий стіл «Заводське , Тернопільщина, Україна, Світ» за участю зацікавлених в інвестиціях фізичних та юридичних осіб;

- передбачити в бюджеті на 2016, 2017 роки на підтримку місцевих ініціатив кошти в сумі 5000 гривень  щорічно.

     V. Розвиток базових секторів економіки

     5.1. Енергозбереження та енергозабезпеченість

        Забезпечення селищної ради електроенергією виконує Чортківський  РЕМ ПАТ Тернопіль ВАТ «Тернопільобленерго». Електропостачання здійснюється через підстанцію, що розміщена в с. Пробіжна.

    В багатоповерхових будинках в смт. Заводське встановлені  індивідуальні системи опалення, в приватному секторі опалювання житлових будинків здійснюється індивідуальними газовими  котлами ,  котлами на твердому паливі та конвекторами. Опалення закладів культури, освіти та медицини  в                        смт. Заводське здійснюється від котельні по вул. Галицька, 3а.  На території                 с. Угринь опалення закладів освіти та медицини здійснюється  індивідуальними газовими  котлами та котлами на твердому паливі, що розміщені в цих закладах, опалювання житлових будинків здійснюється індивідуальними газовими  котлами, котлами на твердому паливі та конвекторами.

Експлуатацію газових мереж і обладнання у селищній раді здійснює  Чортківським УЄГГ.

   Основні завдання на 2016-2017 роки і шляхи вирішення проблемних питань:

У 2016 році головним завданням залишається забезпечення контролю та

оптимізації процесу збереження енергоресурсів на місцевому рівні шляхом:

- виконання місцевої програми по енергозбереженню, яка включена в обласну програму енергозбереження;

- розробити план утеплення багатоквартирних житлових будинків ОСББ  за       державною програмою енергозбереження;

- добитись освітлення всіх вулиць с. Угринь, смт. Заводське  шляхом застосування енергоощадних приладів освітлення;

- на основі вищевикладених заходів розробити Програму енергозбереження та енергоефективності Заводської селищної ради на 2016-2019 роки;

- досягнення економії паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами селищної ради на 20%.

Зважаючи на необхідність забезпечення сталого економічного розвитку територіальної громади, питання надійного енергопостачання та ефективного використання енергоресурсів виходять на перше місце. Фінансове забезпечення реалізації основних завдань з енергозабезпечення та енергозбереження буде здійснюватися за рахунок власних коштів, коштів державного та обласного бюджетів, із залученням коштів інвесторів, а також коштів населення.

    Заводською територіальною громадою буде реалізовуватися Комплексна державна програма енергозбереження України.

    5.2. Зв’язок та інформаційні технології

    Послуги зв’язку населенню Заводської селищної ради надають Чортківський вузол поштового зв’язку. 83% населення селищної ради користується стільниковим зв’язком. В населених пунктах селищної ради в 87% дворів відсутнє радіомовлення.

    Основними проблемами є:

  - морально та фізично застарілі основні засоби технічного зв’язку радіомовлення, радіозв’язку, що задіяні у процесі трансляції державних радіопередач;

  - безкоштовне забезпечення ветеранів війни та праці телефонним зв’язком.

   Основні завдання на 2016, 2017 роки та шляхи їх вирішення:

   - забезпечення доступності населення до послуг поштового зв’язку;

   - покращення послуг поштового зв’язку;

   - впровадження нових мережних технологій та розвиток найбільш прибуткових елементів ринку послуг зв’язку;

    - працювати з населенням сільської ради по збільшенню підписки на газети і журнали;

    - започаткувати  випуск інформаційного листка для більш широкого інформування населення про події в селищній раді.

    5.3. Транспортно-дорожній комплекс

    Транспортний комплекс є важливою складовою у галузевій структурі економіки Заводської селищної ради. Налагоджена система автобусного сполучення між населеними пунктами селищної ради та м. Чортковом. Всі маршрути обслуговує ПАТ «Чортківське АТП».            

     Послугами пасажирського автобусного перевезення скористалися щоденно майже 860 чоловік та виконано перевезень в обсязі 1423 пасажиро-кілометрів.

Продовжується поточний ремонт вулиць в смт. Заводське. В 2015 році виконано робіт на суму близько 97 тис. грн.

     Загальні проблемні питання:

     - недостатнє, протягом багатьох років, фінансування проїзду пільгових категорій населення;

    - відсутність регіональної програми будівництва та ремонту вуличних доріг на кошти бюджетів різних рівнів;

    - недостатня кількість автобусних зупинок в населених пунктах об’єднаної територіальної громади;
    - обмежений обсяг капіталовкладень на ремонт та утримання автомобільних шляхів районного та обласного значення.

    Основні завдання на 2016-2017 роки і шляхи вирішення проблемних питань:

    - забезпечення безпечної роботи пасажирського транспорту, впровадження енергозберігаючих технологій, підвищення рівня транспортного обслуговування;

    - вирішити питання медичного огляду для всіх підприємств і установ селищної ради, що мають транспорт;

    - ямковий ремонт доріг у селі Угринь;

    - капітальний ремонт дороги по вул. Галицька в смт. Заводське ;

    5.4. Аграрна політика

     Результати сільськогосподарської галузі за 2015 рік на достатньому рівні.

Однак для ефективного соціально економічного розвитку громади є над чим працювати.

     Основними проблемами є:

     - недостатність фінансових ресурсів, постійне зростання диспаритету цін на матеріально-технічні ресурси та продукцію сільського господарства, аграрному секторі;
    - низький рівень заробітної плати, зайнятих у сільському господарстві;

    - недостатній рівень ефективності виробництва в сільськогосподарських

підприємствах та її низький інноваційний рівень;

   - зниження родючості ґрунтів;
   - знищення галузі тваринництва;
   - у структурі виробництва валової продукції сільського господарства

переважає дрібнотоварне виробництво, що характеризується низьким рівнем застосування сучасних технологій;

   - обмеження в забезпеченні інвестиційними та кредитними ресурсами в аграрному секторі;

   - фізична, технологічна та моральна зношеність основних виробничих фондів;

   - не в повній мірі держава виконує свою функцію управління – регулювання сільськогосподарського виробництва.                                                                                                                             

    Основні завдання на 2016 - 2017 році і шляхи вирішення проблемних питань:

    - продовження роботи з обласною сільськогосподарською дорадчою службою;

    - підписання меморандуму серед сільгостоваровиробників про відповідний рівень середньомісячної заробітної плати працівників сільського господарства;

   - забезпечення охорони та раціонального використання земель;
   - забезпечення рівноправного доступу сільськогосподарських товаровиробників, незалежно від форм господарювання, до державних та регіональних програм підтримки розвитку агропромислового комплексу та соціальної сфери, що фінансуються з Державного та місцевих бюджетів;

    - зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства на 10 %;

    - підвищення врожайності сільськогосподарських культур на 10 %;
    - підвищення рівня заробітної плати працівників сільського господарства на 25 %;

    - утримання рівня рентабельності – 10%.

     Фінансове забезпечення передбачаємо із бюджетів різних рівнів та за рахунок реалізації державних та регіональних програм.

     VI. Розвиток житлово-комунального господарства

     Житлово-комунальне господарство Заводської селищної ради нараховує два підприємства – КП «Заводське-2010» та ПП «Заводське-2009». Даними підприємствами виконуються роботи по озелененню, санітарній очистці, благоустрою територій, ремонту та поточному утриманню житлового фонду, по забезпеченню вивозу твердих побутових відходів.

     Із місцевого бюджету на підтримку діяльності КП «Заводське-2010» та ПП «Заводське-2009» на 01.01.2016 року було виділено дотації на суму 30000 грн.

    Три сільських цвинтарі, що знаходяться на території об’єднаної територіальної громади обслуговуються: два- КП «Заводське-2010» та одне- Чортківське ККП.

          На території смт. Заводське знаходиться 22 багатоквартирних будинки, з них 16 створили ОСББ, три провели установчі збори і ухвалили рішення про створення ОСББ та розпочали процедуру державної реєстрації.

     Технічний стан мереж і споруд, які експлуатуються ОСББ підтримуються в належному стані та фінансуються за рахунок внесків співвласників квартир у цих будинках. На сьогодні прибирання та озеленення прибудинкових територій здійснюється мешканцями будинків. Згідно укладених договорів вивіз сміття здійснюється КП «Заводське-2010».

    Загальні проблемні питання:

-  погіршення технічного стану житлового фонду внаслідок недостатнього фінансування із бюджету;                                                                                                                                                                                                -    відсутність конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг;

- значна зношеність основних фондів, незадовільний стан систем водопостачання та водовідведення;

- обмеженість капіталовкладень на технічне оснащення підприємств житлово-комунального господарства.

     Основні завдання на 2016 та 2017 роки і шляхи вирішення проблемних питань:

   - виготовлення проекту будівництва водогону в смт Заводське;

   - Залучення ОСББ до участі у програмі «Тепла оселя»;

   - стимулювання утворення ОСББ;

   - надання фінансування КП «Заводське-2010» із місцевого бюджету згідно на задоволення виробничих потреб;

   - ініціювання передачі майна, будівель, мереж державних установ на баланс Заводської селищної ради.

      VII. Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності

      Основні цілі на 2016 2017 роки:

    - забезпечення стабільного енергопостачання, у першу чергу для населення та об’єктів соціальної інфраструктури;
    - впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій в бюджетних установах, які розташовані на території селищної ради.
       Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
    - забезпечення щорічного зменшення споживання енергоносіїв (електричної енергії, природного газу) та втрат питної води ;

    - забезпечення зовнішнього вуличного освітлення в с. Угринь та                           смт. Заводське;
    - здійснення селищною радою моніторингу за повнотою і своєчасністю розрахунків за спожиті природний газ та електроенергію - протягом року;
   - зменшення обсягів споживання природного газу та теплової енергії в бюджетній сфері - бюджетні установи , які розташовані на території об’єднаної територіальної громади - протягом року;

   - виконання програми по енергозбереженню по Заводській селищній раді-

протягом року;

   - залучення інвестиційних та кредитних ресурсів на реалізацію енергозберігаючих проектів у бюджетній сфері, виробництві та надання енергозберігаючого обладнання, матеріалів та послуг – відділ економічного розвитку та інвестицій Заводської селищної ради-протягом року;
    - координація роботи з обміну досвідом в частині інноваційних засад енергоефективного, енергоощадного будівництва та його впровадження при реалізації інвестиційних проектів із залученням ґрантових коштів – виконавчий комітет Заводської селищної ради, відділ економічного розвитку та інвестицій Заводської селищної ради - протягом року;

     - забезпечення максимальної поінформованості населення про проблеми енергозбереження, енергоощадності та шляхи їх вирішення - виконавчий комітет Заводської селищної ради - протягом року;
      VIII. Створення необхідних умов для переселенців з тимчасово окупованих територій та соціальна підтримка учасників АТО.

      Основні цілі на 2016-2017 роки:

    - надання державних допомог сім’ям, які приїхали з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції;
   - надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;
    - надання соціальної допомоги учасникам АТО та їх сім’ям;
    - передбачити виділення земельних ділянок для учасників АТО, що проживають на території Заводської селищної ради;

- звільнення учасників АТО від сплати комунальних послуг.

     Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

    - надання державних допомог сім’ям, які приїхали з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції;
     - надання цільової підтримки особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

      Основні завдання та заходи на 2016 2017 роки:

     - забезпечення постійного контролю за наданням державних допомог сім’ям, які приїхали з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції – виконком селищної ради - протягом року;
    - надання цільової підтримки особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг-виконком селищної ради - протягом року;

       - надання соціальної допомоги учасникам АТО та їх сім’ям – виконком

селищної ради - протягом року;

       - передбачити виділення земельних ділянок для учасників АТО, що проживають на території Заводської селищної ради – виконком селищної ради - протягом року.

      IX. Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю

       Основні цілі на 2016 2017 роки:

-     удосконалення наступних форм розповсюдження інформації про діяльність органів місцевого самоврядування: випуск і поширення інформаційних бюлетенів, прес-релізів, оглядів, фото-відеоматеріалів, експрес-інформації; проведення прес-конференцій, політичних діалогів, «круглих столів», прес-клубів, інтерв’ю з керівниками органів державної влади;

- забезпечення публікацій (виступів) у ЗМІ керівників або інших відповідальних працівників органів місцевого самоврядування;

- розміщення веб-сторінок в мережі Інтернет про орган влади та його діяльність;

      - проведення консультацій з громадськістю щодо: залучення громадян до участі в вирішенні місцевих проблем; надання можливості вільного доступу до інформації про діяльність органу місцевого самоврядування; забезпечення гласності, прозорості та відкритості діяльності органу місцевого самоврядування.

       Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

     - створення соціального капіталу в громаді;
     - активізація роботи громадських організацій, в тому числі молодіжних громадських організацій, що діють на території Заводської селищної ради;
    - на виконання Закону України від 14.10.2014 року «Про запобігання корупції» створити умови фізичним особам, громадським організаціям для проведення громадської антикорупційної експертизи чинних нормативно – правових актів та їх проектів.

      Основні завдання та заходи на 2016-2017 роки:

     - продовжити проведення оповіщення уповноважених осіб громадян за місцем проживання громадян перед кожною сесією селищної ради, де обговорювати кожне питання порядку денного чергової сесії - виконком заводської селищної ради-протягом року;
     - започаткувати випуск Інформаційного бюлетеня - Заводська громада інформує - протягом року;
    - продовжити роботу на офіційній веб-сторінці Заводської об’єднаної територіальної (zavodska.gromada.org.ua)  та сторінці у соціальній мережі Facebook (www.facebook.com/zavodskagromada)  – гуманітарний відділ Заводської селищної ради - протягом року.    

    Х. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Програми

   Сесія Заводської селищної ради визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків плану і наявності фінансових та інших ресурсів.

Основні показники та окремі заходи можуть коригуватися з урахуванням соціально-економічної ситуації в громаді та суспільстві з відповідним погодженням у встановленому порядку з Тернопільською обласною радою, Міністерством економіки України та іншими центральними органами виконавчої влади.

Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням плану передбачає:

    - постійний моніторинг виконання основних показників та заходів;

    - щоквартальний розгляд питання про хід виконання плану на засіданнях виконавчого комітету Заводської селищної ради, при потребі – на пленарних засіданнях сесії Заводської селищної ради ;

    - підготовку розпорядчих документів Заводської селищної ради з питань її виконання;

    - відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів.                Координацію діяльності виконавців плану здійснює відділ економічного розвитку та інвестицій. Відділ економічного розвитку та інвестицій Заводської селищної ради за підсумками 2016 року звітує про хід виконання та ефективність реалізації заходів плану на сесії Заводської селищної ради.

 

 

Секретар ради                                                                                                                                              Н.А. Порхун

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь